Maak een afspraak

Wij respecteren uw privacy!

Over ons privacybeleid

DivTag B.V (hierna: Divtag) geeft veel om uw privacy. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Divtag houdt zich in alle gevallen aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van Divtag. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Hosting

Wij nemen webhosting af van Combell, TransIP en AWS. Hierna te noemen onze hosting leveranciers. Onze hosting leveranciers verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hosting vindt altijd plaats binnen de Europese Unie. Onze hosting leveranciers hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.Een verwerkingsovereenkomst is afgesloten met hen.

Email en Nieuwsbrief

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Google GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Zakelijke accountgegevens en email worden opgeslagen in CRM Insightly. Indien u toestemming heeft gegeven voor de digitale nieuwsbrief voor professionals ontvangt u deze met enige regelmaat.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Divtag verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals klantgerichtheid en service (denk aan het versturen van een nieuwsbrief of het bieden van support), bedrijfscontinuïteit en -groei, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het in opdracht uitvoeren van opdrachten, het voldoen aan wettelijke bepalingen en voor onderzoek naar het gebruik van de website en diensten ter verbetering van de dienstverlening. Divtag gebruikt door u verstrekte persoonsgegevens niet automatisch voor meerdere doelen, maar alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Divtag houdt zich in alle gevallen aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Divtag op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek (recht op vergetelheid). Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij de facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Op dit moment is die verplichting 7 jaar. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 10 werkdagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 10 werkdagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 10 werkdagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 10 werkdagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht op vergetelheid en intrekken toestemming

Wij beschikken over uw gegevens omdat u deze aan ons ter beschikking heeft gesteld en ons toestemming hebt gegeven om deze gegevens te verwerken. U heeft altijd het recht die toestemming in te trekken en om te verzoeken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Divtag u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. Ook heeft u het recht op vergetelheid, u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen. De wettelijke bepalingen omtrent bewaren van gegevens (bijvoorbeeld de facturatiegegevens) worden hierbij wel in acht genomen. U kunt uw verzoeken hiertoe sturen naar info@divtag.nl.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Divtag. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op info@divtag.nl voor privacyzaken.

Cookies

Divtag maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De cookies die Divtag plaatst bevatten geen persoonsgegevens en zijn niet aan u als individu te koppelen. Divtag biedt de mogelijkheid om niet functionele cookies te weigeren als u op meer informatie klikt.

Cookies Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Een verwerkingsovereenkomst is afgesloten met Google Analytics.

Cookies van derde partijen

In het geval dat software oplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Facebook, Linkedin en Twitter

Op diverse pagina’s op de website van Divtag zijn knoppen opgenomen waarmee informatie van Divtag door u kan worden gedeeld via de sociale netwerken Facebook, Linkedin en Twitter.

De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld werken door middel van codes die worden aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Als u met een druk op de knop de informatie deelt kan het zijn dat door het betreffende bedrijf een cookie wordt geplaatst. Divtag heeft daarop geen invloed. In de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter kunt u lezen welke gegevens door die partijen worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

Verstrekking van gegevens aan derden

Verstrekking van gegevens aan derden vindt alleen plaats als die derden direct betrokken zijn bij het uitvoeren van de dienstverlening door Divtag of als de wet of andere regelgeving dat vereist. Divtag kan bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik maken van de diensten van derden. Deze derde treedt daarbij op als (sub)be/verwerker in opdracht- en onder verantwoordelijkheid van Divtag. Divtag sluit daartoe een (sub)verwerkingsovereenkomst met deze partijen en draagt er zorg voor dat die partijen zelf ook technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van de persoonsgegeven. In de (sub)verwerkingsovereenkomst met zo’n derde is vastgesteld dat persoonsgegevens voor geen ander doel verwerkt zullen worden dan de uitvoeren van de (sub)verwerkingsovereenkomst met Divtag.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons te allen tijde het recht toe ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan op deze pagina op de hoogte.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10 juni 2024.

DivTag B.V.
Thomas Edisonweg 33
NL-5151DH Drunen

Contactpersoon privacyzaken:
Bjorn Thannhauser
avg@divtag.nl
+ 31 (0)73 7114775